17 січня 2020 року

Публічна інформація
Найбільш запитувані документи, інформація


Інформація, пов'язана з реєстрацією медичних виробів та Державний реєстр медичної техніки та виробів медичного призначення – офіційний сайт Держлікслужби України: www.dlz.gov.ua

Перелік закладів охорони здоров'я для проведення медичного огляду моряків та видачі медичних свідоцтв морякам – затверджений наказом МОЗ України від 22 червня 2011 р № 372.

Як здійснюється державне регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення

Державне регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення здійснюється відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного Кодексу України, Закону України "Про ціни і ціноутворення" та низки підзаконних актів.

Перелік інфекційних хвороб, захворювання на які є підставою для відмови у наданні дозволу на імміграцію в Україну.

Затверджено наказом МОЗ України від 19 жовтня 2001 № 415 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 05 листопада 2001 № 932/6123). Цим Переліком передбачено захворювання на туберкульоз (активна форма), ВІЛ-інфекцію та інші інфекційні захворювання, що перебувають у стадії загострення, до періоду одужання або закінчення періоду носійства збудників інфекційних хвороб відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб десятого перегляду, що прийнята 43-Всесвітньою асамблеєю охорони здоров я.

Чи підлягають обов язковим медичним оглядам кондуктори громадського електротранспорту?

Кондуктор громадського електротранспорту належить до категорії працівників транспортних засобів, як таких, що зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці. З урахуванням специфіки їх діяльності, шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, вони підлягають оглядам відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року № 846/14113.

Чи має право жінка громадянка України обрати пологовий будинок для отримання кваліфікованої медичної допомоги? Які платежі необхідно здійснити при зверненні до пологового будинку для забезпечення отримання кваліфікованої медичної допомоги під час народження дитини? Якими актами чинного законодавства врегульоване це питання?

Надання медичної допомоги регулюється наступними актами чинного законодавства:

– Конституцією України

– Основами законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19 листопада 1992 року

– Основами законодавства України про загальнообов язкове державне соціальне страхування: Закон України від 23 лютого 2006 року

– Законом України від 5 жовтня 2000 року "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії"

– Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в закладах охорони здоров я та вищих медичних закладах освіти"

– Програмою надання громадянам гарантованої державної безоплатної медичної допомоги: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року

– Розпорядженням Президента України від 11 липня 2005 року "Про заходи щодо вдосконалення системи загальнообов язкового державного соціального страхування"

– Рішенням Конституційного суду України у справі за конституційним поданням 66 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови КМУ "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров я і вищих учбових закладах" від 25 липня 1998 року

На підставі вказаних нормативно-правових актів вагітні жінки мають право отримувати безкоштовну медичну допомогу у всіх пологових будинках державної та комунальної форм власності.

Згідно з наказом МОЗ України від 29 грудня 2003 року "Про організацію надання акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні" пацієнтам має бути забезпечено право обирати стаціонар та лікаря за наявності для цього умов.

Після обрання лікаря пацієнтка повинна написати заяву та погодити її з адміністрацією лікувально-профілактичного закладу.

Який документ на даний час є основним первинним медичним документом хворого? Якими нормативними актами це регламентовано?

Відповідно до наказу МОЗ України від 14.02.2012 № 110, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 28.04.2012 № 669/20982 "Медична карта амбулаторного хворого ( форма № 025/о)", пункту 2 Форма № 025/о є основним первинним медичним документом хворого, який лікується амбулаторно або вдома і заповнюється на усіх хворих при зверненні до закладів охорони здоров я, який надає амбулаторно-поліклінічну допомогу, в тому числі у разі лікування пацієнта в денному стаціонарі.

Профілактичні огляди школярів.

Профілактичні медичні огляди учнів загальноосвітніх навчальних закладів проводяться щорічно відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1318 (із змінами) "ІІро затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів" та наказу МОЗ України від 16.07.2010 № 682 "Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних класів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10 вересня 2010 року за № 794/18089,

На підставі спільного наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 20.09.2009 № 518/674 "Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2009 року за № 772/16788, кожному школяреві належить отримати довідку із зазначенням фізкультурної групи, яку дозволено відвідувати, враховуючи його стан здоров'я.

Функціонально – резервні можливості серцево – судинної системи дитини визначаються за допомогою спеціального тесту – проби Руф'є. Результати "проби Руф'є" вносяться в амбулаторну карту, а також видається довідка, що дозволяє відвідувати навчальний заклад з визначенням групи для занять на уроках фізичної культури. Медико-педагогічний контроль здійснюється медичним персоналом лікувально-профілактичних закладів, медичними та педагогічними працівниками навчального закладу.

Щодо отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Відповідно до ст. 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" для отримання ліцензії суб'єкт господарювання особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії, до якої додаються документи, перелік яких передбачений постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності". Це зокрема:

– засвідчена в установленому порядку копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, видана за місцем провадження діяльності, про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики;

– відомості суб'єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;

– відомості суб'єкта господарювання про наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;

– відомості суб'єкта господарювання про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності.

Щодо використання методів іпотерапії та дельфінотерапії.

Методи дельфінотерапії та іпотерапії не с медичними і розглядаються виключно в межах одного з компонентів комплексного реабілітаційного процесу та виступають як чинники загального оздоровлення і зміцнення захисних сил організму.

Крім того, методи дельфінотерапії та іпотерапії можуть бути рекомендовані Міністерством охорони здоров'я України як метод лікування лише в разі проведення раидомізованих наукових досліджень, що підтвердять їх ефективність. У даний час дослідження, то відповідають принципам доказової медицини відсутні як в Україні, так і за кордоном.

Методики дельфінотерапії та іпотерапії не затверджені на рівні міжнародних стандартів з точки зору доказової медицини та в Міністерстві охорони здоров'я України.

Для надання медичних послуг установи, що застосовують методи дельфінотерапії та іпотерапії, повинні отримати ліцензію на медичну практику відповідно до законодавства України.

Щодо можливості присутності чоловіка породіллі чи обраного нею партнера під час погогів.

Згідно наказу МОЗ України від 3 листопада 2008 р. № 624, яким затверджено "Клінічний протокол з акушерскої допомоги "Нормальні пологи", однією з умов забезпечення нормальних пологів є заохочення емоційної підтримки під час пологів (організація партнерських пологів), персональна психологична підтримка роділлі чоловіком, чи обраним нею партнером, які мають бути підготовленими до участі в пологах. Для цього партнерові потрібна зміна одягу на чистий домашній одяг (за відсутності – одноразовий комплект).

Згідно наказу МОЗ України від 10.05.2007 року № 234 "Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах" дозволено присутність на пологах партнера (не більше двох осіб) відповідно до порядку, затвердженого головним лікарем закладу охорони здоров'я.

Присутність членів родини за наявності в них туберкульозу або гострих проявів інфекційного захворювання в акушерському стаціонарі не допускається.

Скільки коштує бланк лікарняного листа?

Відповідно до п. 1.6. наказу МОЗ України від 13 листопада 2001 року

"Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2001 року за № 1005/6196 (із змінами і доповненнями внесеними наказом МОЗ України від 06 грудня 2011 року №882 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 лютого 2012 року за № 163/20476), видача документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, здійснюється лікуючим лікарем (фельдшером) при пред'явленні паспорта чи іншого документа який зас відчує особу непрацездатного і не може бути платною послугою в закладах охорони здоров'я незалежно від форм власності.

 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка