12 листопада 2019 року
Склад Положення Склад Президії Вченої медичної ради План роботи Поточні документи Рішення Постанови

Міністерство :: Вчена медична рада
Положення


  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Міністерства охорони здоров'я України
  15.02.2016 р. № 93

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену медичну раду Міністерства охорони здоров'я України

 

І. Загальні положення:

1) Вчена медична рада Міністерства охорони здоров'я України (далі – Вчена медична рада) утворена відповідно до пункту 6 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо головних напрямів розвитку медичної науки, забезпечення наукового супроводу реформування сфери охорони здоров'я.

2) Вчена медична рада є постійно діючим дорадчо-консультативним органом Міністерства охорони здоров'я України (далі – МОЗ), що розглядає питання розвитку медичної науки в Україні і здійснює свою діяльність за щорічним планом роботи, який затверджується Міністром охорони здоров'я України (далі – Міністр).

3) Рішення Вченої медичної ради можуть бути підставою для видання відповідних нормативних та розпорядчих документів в галузі охорони здоров'я та медичної науки. Рішення Вченої медичної ради є обов'язковими для вчених рад наукових медичних установ та вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, а також експертних проблемних комісій, затверджених спільним наказом Міністерства охорони здоров'я та Національної академії медичних наук України від 19 лютого 2014 року №133/19 "Про експертні проблемні комісії Міністерства охорони здоров'я України та Національної академії медичних наук України" (далі – ЕПК МОЗ та НАМН України).

4) Вчена медична рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

5) У своїй діяльності Вчена медична рада керується Конституцією, законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ та цим Положенням.

ІІ. Основні напрями діяльності Вченої медичної ради:

1) Визначення пріоритетних напрямів розвитку медичної науки та обґрунтування доцільності впровадження нових ефективних медичних технологій, що можуть бути безпосередньо використані в практиці охорони здоров'я, забезпечення наукового супроводу реформування сфери охорони здоров'я.

2) Аналіз основних напрямів у сфері охорони здоров'я, у тому числі:

медичної науки та наукової діяльності науково-дослідних установ, вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти;

стану впровадження у практику закладів охорони здоров'я нових та ефективності використання існуючих медичних технологій;

медичної освіти та сучасних кваліфікаційних вимог до спеціалістів галузі, оптимальних шляхів кадрового забезпечення;

національних, державних, галузевих та регіональних програм у сфері охорони здоров'я; підготовки та атестації наукових медичних кадрів.

3) Розгляд пропозицій вчених рад науково-дослідних установ, вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти щодо:

присудження колективам або окремим науковцям державних та іменних премій і стипендій;

присвоєння почесних звань у галузі науки і техніки;

висунення видатних науковців-медиків у члени-кореспонденти і академіки НАН та НАМН України згідно з існуючими положеннями тощо.

4) Співробітництво з вченими медичними та науковими радами:

Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади;

НАН та НАМН України;

медичних науково-дослідних установ, вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти;

відповідних закордонних органів і установ з питань медичної науки;

Радою ректорів вищих медичних навчальних закладів.

5) Співробітництво з громадськими, галузевими професійними медичними асоціаціями та об'єднаннями.

ІІІ. Функції і права Вченої медичної ради:

1) З удосконалення організації медичної науки та забезпечення наукового супроводу реформування сфери охорони здоров'я Вчена медична рада:

на підставі аналізу пріоритетних напрямів розвитку сфери охорони здоров'я, результатів наукових досліджень, запитів практичної ланки охорони здоров'я вносить на розгляд Міністру відповідні обґрунтовані пропозиції;

надає пропозиції щодо створення, складу та організації роботи ЕПК МОЗ та НАМН України, заслуховує інформацію про діяльність окремих ПК МОЗ та НАМН України, вносить відповідні пропозиції Міністру;

у співробітництві з вченими медичними радами та науковими радами інших центральних органів виконавчої влади, НАН України, НАМН України та відповідними закордонними органами з питань медичної науки сприяє обміну досвідом роботи, науковими програмами та розробками, підвищенню кваліфікації наукових кадрів у рамках відповідних угод про співробітництво в галузі медичної науки та освіти між Україною та іншими країнами;

спільно з профільними структурними підрозділами МОЗ України, головними позаштатними спеціалістами МОЗ України та ЕПК МОЗ та НАМН України здійснює аналітичний прогноз показників стану здоров'я населення, тенденцій до їх змін, надає науково обґрунтовані рекомендації щодо пріоритетних напрямів наукових досліджень та впровадження нових медичних технологій у практику охорони здоров'я;

оцінює наукову обґрунтованість пропозицій наукових колективів, окремих вчених і спеціалістів щодо розробки і впровадження нових і удосконалення існуючих методів і технологій профілактики, діагностики, лікування і реабілітації;

бере участь у формуванні національних, державних, міжгалузевих і галузевих науково-технічних програм з першочергових проблем охорони здоров'я;

бере участь у підготовці атестації медичних кадрів спільно з відповідними підрозділами Міністерства освіти та науки України; надає пропозиції щодо участі членів Вченої медичної ради у комплексній оцінці діяльності науково-дослідних установ МОЗ та НАМН України, наукових підрозділів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ України;

формує групи експертів для оцінки окремих наукових програм, науково-дослідних розробок, дисертаційних робіт, нових медичних технологій, пропозицій установ та окремих вчених і спеціалістів з питань розвитку медичної науки, розробки і впровадження нових методів і технологій профілактики, діагностики, лікування та реабілітації;

бере участь у створенні міжвідомчих науково-медичних координаційних рад (комітетів), організації спільних досліджень та видань;

розглядає питання наукової етики та етичні проблеми наукових досліджень.

2) З організації фундаментальних і прикладних досліджень Вчена медична рада:

бере участь у проведенні експертної оцінки проектів фундаментальних і прикладних досліджень;

бере участь у прийнятті та оцінці перехідних, завершених фундаментальних і прикладних досліджень, вносить пропозиції щодо використання їх результатів.

3) З підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів Вчена медична рада аналізує діяльність науково-дослідних установ МОЗ України та НАМН України, наукових підрозділів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ України, ЕПК МОЗ та НАМН України, відповідних спеціалізованих вчених рад щодо стану підготовки наукових кадрів за профільними спеціальностями.

4) Для виконання зазначених завдань Вчена медична рада у встановленому порядку користується правом:

співробітництва і взаємодії з усіма структурними підрозділами МОЗ України;

залучати до участі у вирішенні окремих питань та діяльності наукових працівників науково-дослідних установ МОЗ України та НАМН України, наукових підрозділів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ України, а також працівників практичної ланки охорони здоров'я (за згодою);

залучати провідних вчених інших центральних органів виконавчої влади (за згодою) до участі в окремих засіданнях Вченої медичної ради.

5) Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Вченої медичної ради забезпечує її секретар.

Секретар Вченої медичної ради:

складає за пропозиціями членів Вченої медичної ради план роботи та подає його Голові для подальшого затвердження керівництвом МОЗ України;

забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Вченої медичної ради та Президії;

здійснює організаційне забезпечення проведення засідань Вченої медичної ради та Президії;

здійснює контроль за належним і своєчасним представленням матеріалів для розгляду на засіданнях Вченої медичної ради та Президії;

веде та оформляє рішення та протоколи засідань Вченої медичної ради та Президії.

ІV. Структура та порядок формування Вченої медичної ради:

1) Вчена медична рада формується з провідних вчених і висококваліфікованих фахівців – організаторів охорони здоров'я, медичної науки та освіти.

Голова, перший заступник та заступник Голови, секретар Вченої медичної ради, персональний склад Вченої медичної ради та її Президія затверджуються наказом МОЗ України строком на п'ять років.

2) Склад Вченої медичної ради переглядається та при необхідності оновлюється, виходячи із завдань, що ставляться перед Вченою медичною радою.

3) Голова Вченої медичної ради вносить пропозиції щодо внесення змін до складу Вченої медичної ради.

4) Участь у роботі Вченої медичної ради є частиною функціональних обов'язків її членів.

5) Засідання Вченої медичної ради та її Президії проводяться згідно зі щорічним планом роботи. На засідання Президії можуть запрошуватися та залучатися до обговорення відповідних питань члени Вченої медичної ради.

6) Засідання Вченої медичної ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу. Рішення приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Вченої медичної ради.

За результатами засідання оформляється протокол, який підписується головою та секретарем Вченої медичної ради.

Рішення Вченої медичної ради підписується її головою та секретарем і надсилається для розгляду Міністру, відповідним науково-дослідним установам, вищим медичним (фармацевтичним) навчальним закладам, закладам та установам охорони здоров'я.

7) Голові Вченої медичної ради надається право:

скликати і проводити засідання Вченої медичної ради та її Президії;

виходячи із спільних завдань у розвитку медичної науки в Україні, надавати рекомендації Міністру щодо створення відповідних міжвідомчих координаційних органів (рад, комітетів, комісій тощо);

за дорученням Міністра представляти МОЗ України у державних і громадських організаціях при розгляді питань, що пов'язані з розвитком медичної науки;

вносити пропозиції щодо пріоритетного виконання науково-дослідних робіт, що мають важливу науково-практичну значущість.

V. Вчена медична рада використовує у роботі бланки зі своїм зображенням.

 

Начальник Управління координації центрів реформ Л.Г.Карпінська

Документи
Наказ МОЗ України від 15.02.2016 № 93 "Про Вчену медичну раду Міністерства охорони здоров'я України"
Наказ від 27.09.2005 № 487 Про склад Вченої медичної ради Міністерства охорони здоров'я України, Положення...
 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка