21 вересня 2019 року
Партнерські ініціативи Кращий досвід Актуальні проекти Портал телемедицини Анонси подій
Загальна інформація Державний центр телемедицини Нормативна база Методичні рекомендації Телемедична мережа

Діяльність :: Телемедицина
Методичні рекомендації


ВИМОГИ ДО КАНАЛУ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

Режим роботи – цілодобовий

Тип каналу – цифровой наземный

Тип кабелю – оптичний.

Інтерфейс – Ethernet 10/100 Mbps, Ethernet 1 Gbps, G.703

Смуга пропускання – не менше 4 Мбіт/с , симетричний

Затримка передачі пакетів (Round Trip Delay, RTD), RTD 80 ms.

Варіація затримки, зміна величини тимчасового інтервалу проходження пакетів, Jitter 20 ms.

Середній рівень втрати пакетів (Packet Loss Ratio, PLR), PLR 1 %

Статична IP – адреса

Підтримка протоколів щифрування:

SSL та IP Security (IPSec)

VPNs (Triple Data Encryption Standard [3DES] або

Advanced Encryption Standard [AES])

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕЛЕМЕДИЧНИЙ ЦЕНТР/КАБІНЕТ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

І. Загальні положення

1.1. ЦТМ/КТМ створюється на базі закладу охорони здоров'я і є його структурним підрозділом. Центр телемедицини може створюватись на базі медичних закладів обласного підпорядкування і науково-дослідних інститутів МОЗ та НАМН України. В усіх інших випадках створюється Кабінет телемедицини.

1.2. ЦТМ/КТМ очолює лікар. Персонал ЦТМ/КТМ складається із лікарів, інженерів, медичних сестер. Мінімальна кількість працівників становить три особи

1.3. Проведення телемедичних консультацій виконується із залученням висококваліфікованих спеціалістів медичного закладу та інших закладів охорони здоров'я, а також працівників вищих медичних закладів освіти II – IV рівня акредитації та післядипломної освіти, науково-дослідних інститутів на основі договорів.

1.4. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення ЦТМ/КТМ здійснюється за рахунок медичного закладу, у складі якого ЦТМ/КТМ створено.

1.5. Діяльність ЦТМ/КТМ організовується у відповідності із чинним законодавством України про охорону здоров'я, про інформацію, кодексом законів про працю та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію телемедичного консультування, захист інформації в автоматизованих системах, електронний документообіг, електронно-цифровий підпис.

ІІ. Основні завдання

2.1. Проведення телемедичних консультацій для пацієнтів медичного закладу, до якого належить ЦТМ/КТМ з метою отримання у мінімальні терміни найбільш повної та достовірної медичної інформації для діагностики та визначення схеми лікування.

2.2. Розробка та впровадження в практику економічно обґрунтованих, високоефективних методів телемедицини.

2.3. Здійснення консультативної допомоги спеціалістами.

2.4. Впровадження та розвиток телемедичного консультування, дистанційного навчання та обміну досвідом, дистанційних заходів з метою розширення можливостей та підвищення рівня лікувально-діагностичного процесу.

2.5. Забезпечення цілісності цифрової медичної інформації та умов конфіденційності.

2.6. Організація раціонального та ефективного використання високовартісної обладнання та матеріалів, що використовуються в рамках діяльності ЦТМ/КТМ.

2.7. Участь у підвищенні кваліфікації лікарів і середніх медичних працівників з використанням дистанційного навчання.

2.8. Підготовка статистичних звітів медичного закладу з питань діяльності ЦТМ/КТМ.

2.9. Впровадження галузевих та національних стандартів, сучасних апаратно-програмних комплексів та телекомунікаційних засобів тощо.

ІІІ. Основні функції

3.1. ЦТМ/КТМ з метою реалізації покладених на нього завдань здійснює такі основні функції:

Забезпечує проведення телемедичного консультування, сеансів телемедичного зв'язку навчального та організаційного характеру;

Співпрацює з підрозділами медичного закладу та кабінетами/центрами телемедицини інших медичних закладів та установ в інтересах розвитку телемедичної мережі;

Готує і представляє у встановленому порядку звіти про роботу ЦТМ/КТМ головному лікарю медичного закладу, на базі якого він створений і головному позаштатному спеціалісту з телемедицини та інформаційних технологій Департаменту охорони здоров'я, а також в МЦТМ;

Здійснює експлуатацію технічних і програмних засобів телемедицини;

Організує проведення поточне обслуговування обладнання та програмного забезпечення і іншого устаткування, що входить у комплекс технічного оснащення – рекомендованого табелю спеціального оснащення ЦТМ/КТМ;

Планує та реалізує свою діяльність в межах  існуючих повноважень;

Проводить на базі медичного закладу методичні і організаційні заходи, пов'язані із застосуванням телемедицини

V. Обов'язки співробітників

5.1. Співробітники ЦТМ/КТМ несуть відповідальність за:

Ефективне використання телемедичного та іншого устаткування ЦТМ/КТМ, забезпеченню їхнього функціонування і своєчасного ремонту технічних засобів;

Своєчасне і якісне виконання телемедичних консультацій та інших запланованих заходів;

Дотримання принципів професійної етики, а також принципів конфіденційності й анонімності щодо медичної інформації про пацієнта;

Дотримання вимог трудового законодавства, виробничої, трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку працівників медичного закладу;

Дотримання правил техніки безпеки і охорони праці.

VІ. Фінансування й оплата праці

6.1. Основним джерелом фінансування ЦТМ/КТМ є асигнування з бюджету в межах кошторису медичного закладу, у складі якого створено ЦТМ/КТМ.

6.2. Перелік посад ЦТМ/КТМ установлюється в межах штатного розкладу закладу, або за рахунок госпрозрахункової діяльності, або введення додаткових штатних одиниць.

VІІ. Реорганізація і ліквідація ЦТМ/КТМ

7.1. Ліквідація та реорганізація ЦТМ/КТМ здійснюється за наказом керівника медичного закладу за погодженням структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних (міських) державних адміністрацій.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЗАЄМОДІЮ ТЕЛЕМЕДИЧНИХ ЦЕНТРІВ/КАБІНЕТІВ ТА ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕЛЕМЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

1. Загальні положення

1.1. Примірне Положення визначає механізм взаємодії телемедичних центрів/кабінетів та закладів охорони здоров'я щодо впровадження і здійснення телемедичного консультування, телемоніторингу, телеметрії з метою розширення можливостей та підвищення ефективності лікувально-діагностичного процесу.

1.2. ЦТМ/КТМ у складі закладу охорони здоров'я? забезпечує виконання покладених на нього функцій з метою надання якісної, своєчасної медичної допомоги з використанням телемедичних технологій.

1.3. Координаційним центром взаємодії ЦТМ/КТМ є Державний заклад "Медичний центр телемедицини МОЗ України".

1.4. Методичний супровід упровадження та здійснення телемедичного консультування, телемоніторингу, телеметрії тощо здійснює МЦТМ.

1.5. Суб'єктами взаємодії є ЦТМ/КТМ, МЦТМ, а також заклади і установи охорони здоров'я усіх форм власності.

1.6. Порядок взаємодії між ЦТМ/КТМ, МЦТМ, а також закладами і установами охорони здоров'я усіх форм власності здійснюється на основі договорів, регулюється цим Положенням і є обов'язковим для виконання всіма суб'єктами взаємодії;

1.7. Суб'єкти взаємодії у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, цим Положенням.

1.8. Визначення термінів

1.8.1. Телемедицина – метод надання послуг з медичного обслуговування там, де відстань є критичним чинником надання медичної допомоги. Надання послуг здійснюється спеціалістами усіх медичних спеціальностей з використанням інформаційно-комунікаційних технологій після отримання інформації, необхідної для діагностики, лікування та профілактики захворювання.

1.8.2. Телемедична консультація – процес дистанційного обговорення лікарями клінічного випадку та інших комп'ютерно-інформаційних, програмно-апаратних засобів з метою прийняття лікарем найбільш оптимального та своєчасного консультативного висновку.

1.8.3. Телемоніторинг – процес одноразового або подовженого отримання результатів діагностичного обстеження з використанням електронних медичних приладів у режимі реального часу або періодичною передачею інформації консультанту з метою прийняття рішення та відповідних дій з надання медичної допомоги.

1.8.4. Телеметрія – сукупність технологій, що дозволяють проводити дистанційне отримання показників діагностичних приладів збір і передачу інформації про стан функцій організму пацієнта.

2. Принципи взаємодії

2.1. Основні принципи взаємодії:

2.1.1. Сприяння підвищенню якості медичної допомоги, оптимізація процесів організації та управління охороною здоров'я шляхом упровадження телемедицини в систему охорони здоров'я.

2.1.2. Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення доступності медичної допомоги населенню.

2.1.3. Формування системних підходів до впровадження і використання телемедичних технологій в галузі охорони здоров'я, забезпечення безпеки телемедичних процедур, збереження медичної таємниці та конфіденційності, цілісності медичної інформації.

2.1.4. Реалізація принципу єдиного медичного інформаційного простору в рамках діяльності центрів телемедицини.

2.1.5. Дотримання умов конфіденційності і цілісності медичної інформації про стан здоров'я пацієнта.

2.1.6. Єдині підходи і критерії при застосуванні та оцінюванні ефективності телемедичних технологій в охороні здоров'я, визначенні можливостей використання та подальшого розвитку телемедицини.

3. Основні напрямки взаємодії

3.1. Упровадження та здійснення телемедичного консультування, дистанційного навчання, телемоніторингу, дистанційного маніпулювання з метою розширення можливостей та підвищення ефективності лікувально-діагностичного процесу;

3.2. Застосування телемедицини для забезпечення лікувально-діагностичних, скрінінгових, навчальних, наукових та інших цілей;

3.3. Допомога суб'єктам організації і надання телемедичних послуг у проведенні консультативної медичної допомоги, медичних послуг, вирішенні організаційних, навчально-методичних та наукових питань;

3.4. Залучення та інтеграція різних методик та засобів телемедицини до процесу надання медичної допомоги;

3.5. Участь у розробці та впровадженні галузевих та національних стандартів, гармонізації міжнародних стандартів використання телемедичних технологій в охороні здоров'я;

3.6. Сприяння організації підвищення кваліфікації медперсоналу щодо безперервної медичної освіти шляхом дистанційного та електронного навчання, телемедичного консультування тощо.

3.7. Організація заходів щодо конфіденційності даних та захисту від несанкціонованого втручання підчас телемедичного консультування;

3.8. Обмін науковою медичною інформацією між суб'єктами взаємодії іноземними установами і закладами, що використовують у своїй діяльності телемедичні технології.

4. Алгоритм взаємодії

4.1. Координаційне та методичне супроводження та організаційне сприяння здійснює МЦТМ;

4.2. Організація і проведення телемедичних консультацій здійснюється за наступною процедурою:

4.3.1. Попередній етап

При необхідності допускається попереднє узгодження умов проведення консультації між відповідальним представником замовника консультації (далі Замовник) і МЦТМ (далі Координатора) або представником закладу, що проводить консультування (далі Виконавець) з використанням спеціалізованого Телемедичного порталу (Далі – Портал), телефону, факсу або е-maіl. Попереднє обговорення дозволяє узгодити умови та час проведення консультації.

4.3.2. Подача запиту на телемедичну консультацію

Запит на телемедичну консультацію передається засобами Порталу. Електронна форма клінічного випадку формується Замовником на Порталі.

4.3.3. Аналіз запиту на телемедичну консультацію

Виконавець проводить оцінку повноти (відповідності) переданих даних та узгоджує терміни виконання телемедичної консультації.

Наступним кроком, Виконавець засобами Порталу підтверджує згоду щодо прийняття до розгляду клінічного випадку та підготовки консультативного висновку. Запит на телемедичну консультацію вважається прийнятим до розгляду з моменту отримання згоди від Виконавця.

У разі наявності у Виконавця питань щодо повноти (відповідності) переданих для консультування даних, Виконавець засобами Порталу повідомляє Замовника про відмову. Виконавець передає Замовнику засобами Порталу мотивоване повідомлення про відмову із вказівкою про причину;

4.3.4. Підготовка консультування

Засобами Порталу матеріали передаються Виконавцю.

Замовник отримує можливість вибору Виконавця за наступними параметрами – "спеціальність", "організація", "П.І.Б.". Останній варіант означає вибір конкретної особи – консультанта по прізвищу та імені (іменна консультація).

У разі неможливості проведення консультації конкретним консультантом, виконання запиту на телемедичну консультацію припиняється.

Запит на телемедичну консультацію може бути направлений кільком Виконавцям. У цьому випадку кожна з консультацій, проведених декількома Виконавцями, вважається самостійною;

4.3.5. Консультування

Після одержання запиту на телемедичну консультацію Виконавець передає матеріали про клінічний випадок відповідному консультанту і забезпечує контроль за своєчасністю і якістю проведення консультації.

Консультант проводить розгляд матеріалів клінічного випадку, готує свій висновок (відповіді на поставлені питання в запиті на телемедичну консультацію) у традиційному виді та у електронній формі. Виконавець проводить оцінку консультативного висновку і у випадку позитивного рішення, передає консультативний висновок Замовнику;

4.3.6. Завершення консультації

4.3.7. Після одержання висновку Замовником, підтвердження цьому відповідним чином відображається на Порталі.

4.3.8. При потребі та за згодою сторін телеконсультація може проводитись у режимі реального часу, шляхом організації телеконференції.

4.4. Показаннями для організації та проведення телемедичного консультування є:

4.4.1. Визначення (підтвердження) діагнозу;

4.4.2. Визначення (підтвердження) тактики лікування;

4.4.3. Необхідність діагностики й визначення тактики лікування рідкісних, важких або захворювань з атиповим перебігом;

4.4.4. Визначення методів профілактики ускладнень;

4.4.5. Необхідність виконання нового та/або складного (лікувального або діагностичного) втручання, процедури тощо;

4.4.6. Відсутність безпосереднього фахівця в даній або суміжній медичній галузі або відсутність достатнього клінічного досвіду для діагностики або лікування захворювання;

4.4.7. Сумніви пацієнта у вірності поставленого або не поставленого діагнозу, рекомендованого або не рекомендованого лікування і його результатів;

4.4.8. Можливість зниження економіко-фінансових витрат на діагностику і лікування пацієнта без шкоди для їхньої якості та ефективності;

4.4.9. Пошук і визначення медичної установи для невідкладного чи планового лікування даного пацієнта, узгодження умов і термінів госпіталізації;

4.4.10. Надання медичної допомоги при значному віддаленні пацієнта від медичних центрів (авіа переліт, мореплавання, гірські райони, бойові умови тощо), неможливість подолання географічної відстані між медичним працівником і пацієнтом;

4.4.11. Географічна віддаленість окремих фахівців, яких необхідно відвідати пацієнтові під час обстеження;

4.4.12. Пошук альтернативних шляхів рішення клінічного завдання;

4.4.13. Одержання додаткових знань з даної клінічної проблеми.

4.5. Деонтологічні рекомендації для використання при телемедичному консультуванні;

4.5.1. Дотримання принципу поінформованої згоди;

4.5.2. Дотримання конфіденційності й анонімності;

4.5.3. Дотримання загально етичних норм;

4.5.4. Дотримання принципів професійної етики і комплексу моральних вимог до осіб, що практикують із застосуванням телемедицини, в тому числі медичного, технічного і допоміжного персоналу;

4.6. Порядок роботи з обліковою документацією;

4.6.1. Порядок роботи з обліковою документацією регламентується нормативними документами МОЗ України та Міністерства статистики України;

4.7. Планування роботи

4.7.1. Річний план заходів (далі – річний план) затверджує структурний підрозділ з питань охорони здоров'я обласної (міської) державної адміністрації;

4.7.2. У річному плані визначається перелік заходів, що повинні бути виконані, строки та відповідальні за їх виконання;

4.7.3. ЦТМ/КТМ проводить свою діяльність згідно із власними річними планами, які затверджуються керівником закладу, до якого належить ЦТМ/КТМ;

4.7.4. ЦТМ/КТМ за результатами кожного кварталу готують та надають звіти про проведену роботу керівникам закладів, у складі яких організовані та до МЦТМ

4.7.5. МЦТМ щорічно готує та надає до МОЗ України узагальнений звіт;

4.7.6. Моніторинг виконання заходів проводиться головним позаштатним спеціалістом з телемедицини та інформаційних технологій структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласної (міської) державної адміністрації;

4.7.7. Форми державної статистичної звітності подаються у Обласні центри медичної статистики.

5. Відповідальність

5.1. За порушення вимог законодавства з питань охорони здоров'я, Законів України "Про телекомунікації", "Про інформацію" та інших законодавчих актів наступає відповідальність у порядку, встановленому законом.

 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка